Polska, Inwestycje w Polsce, Rosja, Inwestycje w Rosji, Unia Europejska, Prawo Unii Europejskiej, WNP, Prawo spółek, Fundusze Europejskie
PL RU Strona startowa O nas Publikacje Dlaczego Rosja OfertaKontakt
Stojadła ul. Warszawska 43
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: 507054139
czynne: poniedziałek - piątek
godz. otwarcia 9.00 - 17.00
kancelaria@ius-europae.pl

Partner zarządzający:
dział WNP, promocji, kontaktów
 z klientami
Julia Tatarnikova
jt@ius-europae.pl

Partner zarządzający:
dział prawa polskiego, unijnego
Bartosz Mendyk
bm@ius-europae.pl

Publikacje

Dla klientów naszej kancelarii, jak i innych osób zainteresowanych temtyką prawa Unii Europejskij i Międzynarodowego zespół Kancelarii Ius Europae przygotowuje nowości. Informacje zawarte nie są poradą prawną, ani konsultacją a jedynie informacją.

Flaga Unii EuropejskiejPrawo Unii europejskiejprawo finansowe: Reforma prawa finansowego w Unii EuropejskiejPrawo Spółek: Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę pt. „Polityka Audytu- Lekcja z kryzysu”, dostępna tutaj (pdf). Publikacji zielonej księgi towarzyszyła notatka prasowa i lista najczęściej pojawiających się pytań, zobacz tutaj i tutaj.

Zielona księga jest opracowaniem obejmującym szeroki zasięg opinii i punktów widzenia. Kwestiami poruszonymi wa raporcie jest rola audytorów i audytu, oraz, czy Międzynarodowe Standardy Audytu powinny być wiążące na terytorium Unii Europejskiej. Poruszono także kwestie przepisów dot. Audytorów nie świadczących usług audytowych klientom, którym zwykle taki audyt świadczą, oraz zagadnienie, czy taka praktyka nie powinna być zabroniona. Ostatecznie środki redukujące koncentrację na rynku audytorów rynkowych obejmujące na przykład obowiązkowe tworzenie konsorcjów audytowych zawierających co najmniej jedną mniejszą, nie-systemową spółkę audytową.

Flaga Unii EuropejskiejPrawo Unii europejskiejprawo finansowe: Reforma prawa finansowego w Unii EuropejskiejPrawo Spółek, Walne Zgromadzenia, Dobre praktyki: Europejscy Emitenci (European Issiuers)- Pan Europejska organizacja reprezentująca spółki notowane w Europie opublikowała wytyczne zatytułowane Standardy Rynkowe dla walnych zgromadzeń: zobacz tutaj (pdf). Celem wytycznych jest, cytując wstęp, jest osiągnięcie „ usprawnienia komunikacji i procesów operacyjnych, bazując na dobrych praktykach i zabezpieczenie, że informacje od Emitentów mogą osiągnąć tzw. End Investor i vice versa w sposób oszczędzający czas i efektywne.

Dodatkowe informacje dostępne są tutaj.

ETSUnia Europejska, Prawo Unii Europejska, Prawo Spółek, Prawo Przedsiębiorczości, Wtórna Swoboda przedsiębiorczości, zakładanie oddziałów i przedtstawicielstw: Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosił wyrok w sprawie C-64/08 (Sprawa karna przeciwko Ernst Engelmann). Austriacka ustawa przyznawała prawo do wydawania koncesji Ministrowi Finansów uprawniających ich właścicieli do zakładania i prowadzenia kasyn gry. Przyznanie takiej koncesji publicznej spółce akcyjnej posiadającej swoją siedzibę rzeczywistą w Austrii.

Pan Engelmann, posiadał i prowadził kilka kasyn w Austrii bez aplikowonia o przyznanie stosownej licencji i został skazany za nielegalne organizowanie gier hazardowych w wysokości 2000 euro. Następnie wniósł apelację do Landesgericht Linz (Sąd Regionalny, Linz, Austria), który zwrócił się Europejskiego trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym, czy relewantne przepisy sprzeciwiają się swobodzie świadczenia usług i swobodzie przedsiębiorczości.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział,(patrz tutaj, lub notatka dla prasy dostępna tutaj (pdf)), że wymóg posiadania siedziby jest sprzeczny ze swobodą przedsiębiorczości: ma charakter dyskryminacyjny w stosunku do spółek posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich bowiem uniemożliwia im prowadzenie działalności hazardowej w Austrii poprzez prowadzenie oddziału, przedstawicielstwa, agencji. W stosunku do argumentu, że takie ograniczenie zapobiega nadużyciom i oszustwom, Trybunał orzekł, że generalny zakaz dla przedsiębiorstw z innych państw członkowskich do prowadzenia takiej działalności jest nieproporcjonalny, wychodzi ponad to co jest niezbędne do zwalczania przestępczości.

Flaga Unii EuropejskiejPrawo Unii europejskiej, prawo finansowe: Reforma prawa finansowego w Unii Europejskiej, Prawo Spółek:Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie pozagiełdowych instrumentów pochodnych, kontrahentów i centralnych repozytoriów handlu:dostępny tutaj (pdf). Więcej szczegółów dostępnych jest w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej oraz w informacje dostępne tutaj.
Komisja opublikowała także wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego, jednym z celów jest zwiększenie przejrzystości dostępne tutaj (pdf). Więcej szczegółów dostępnych jest w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej oraz w informacji dostępnej tutaj.

W odniesieniu do nagiej krótkiej sprzedaży, Komisja proponuje, aby z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, aby wprowadzić krótką sprzedaż, inwestor musi mieć pożyczone instrumenty, zawrzeć umowę pożyczki, albo zawartą umowę z osobą trzecią na zlokalizowanie ich rezerw na kredyty, tak aby były one dostarczane w terminie rozliczenia.

Prawo Unii europejskiejprawo finansowe: Reforma prawa finansowego w Unii EuropejskiejPrawo Spółek, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: OECD opublikowała komentarz do zmienionego projektu swoich Wytyczne Ładu Ubezpieczyciela, która była po raz pierwszy opublikowana w 2005 r., dostępny tutaj (pdf). Dodatkowe informacje , dotyczące związku z edycją z 2005 r, dostępny tutaj.

Flaga Unii EuropejskiejPrawo Unii europejskiej, prawo finansowe: Reforma prawa finansowego w Unii Europejskiej, Prawo Spółek: : Zatwierdzenie przez Komisję programu pracy na rzecz ładu korporacyjnego i regulacji finansowych. Komisja Europejska pracuje nad włączeniem do planu pracy kwestii ładu korporacyjnego i regulacji finansowych. Plan pracy został zamieszczony w piśmie, dostępnym tutaj. List został przesłany przez przewodniczącego Komisji Josse Manuela Barosso eurodeputowanym. Poniżej znajduje się fragment dotyczący ładu korporacyjnego i regulacji finansowych:

            „ … Komisja realizuje reformę finansów poprzez przygotowywanie dalszych propozycji. Jednym z nich jest zestaw narzędzi zarządzania kryzysowego, który ma  zapobiegać  upadaniu banków, ulepszone mechanizmy dot. jawności na rynku, sankcje przeciwko nadużyciom na rynku, zwiększyć przepisy o nadzorze nad kapitałem bankowym i ulepszeniu systemu ładu korporacyjnego. W nadchodzących dniach zamierzamy zaprezentowac propozycje legislacyjne dot. transparentności i bezpieczeństwa wtórnego rynku. Większość tych propozycji będzie przyjęta przez Komisję jeszcze tej jesieni, reszta w pierwszym kwartale przyszłego roku, tak aby zdążyć z naszym stanowiskiem przed szczytem G 20. Zamierzamy ściśle pracować z Parlamentem Europejskim w sprawie przyśpieszenia prac nad zmianami.

            Program na rok 2011 zawiera:

-         progresywną pracę na rzecz ukończenia nowych ram ładu korporacyjnego, łącznie z propozycjami prawnymi.

-         Opracowane środki całościowo zmieniające europejski system finansowy.  przegląd MIFID; zasady UCITIS dotyczące wynagradzania i depozytów, dalsze zmiany dotyczące stawek kredytowych w agencjach, regulacje dotyczące zarządzania kryzysowego bankiem i funduszy ratunkowych dla banków, regulacje dotyczące ładu korporacyjnego. Komisja także, będzie pracować nad opodatkowaniem w sektorze finansowym”.

Przypis: Protokoły opracowane w czerwcu 2010 r. na spotkaniu Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego zostały ostatnio przyjęte (dostępne tutaj (PDF). Wspomniany raport Komisja opublikuje w Zielonej Księdze ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na giełdzie na wiosnę 2011.

AkcjeUnia Europejska, Prawo Unii Europejska, Prawo Spółek, Prawo Przedsiębiorczości, Wykupienie akcji Własnych: 

Celem artykułu jest przybliżenie niektórych zmian wniesionych nowelą z 5 października 2009 r. zmieniającą kodeks spółek handlowych, w szczególności ratio liberalizacji tych przepisów. Następnie zostanie omówiona problematyka wykonywania praw z akcji własnych. Pełny tekst artykułu dostępny jest tutaj

Flaga Unii EuropejskiejPrawo Unii Europejskiej, prawo finansowe: Reforma prawa finansowego w Unii Europejskiej, Prawo Spółek: Wczoraj Rada Unii Europejskiej przyjęła propozycję przyjęte przez Parlament Unii Europejskiej tydzień temu, dotyczącej zasadniczej przebudowy Europejskich instytucji finanowych, dostępna tutaj (PDF). Propozycja przewiduje utworzenie Europejskiej Rady Oceny Ryzyka do którego celów będzie świadczenia nadzoru nad przeoczeniami w  skali macro. Ponadto w projekcie przewiduje się utworzenie trzech dodatkowych organów: Europejską Władzę nad Bankowością (a European Banking Authority), Europejska Władza ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (a European Insurance and Occupational Pensions Authority) I Europejską Władzę ds. Papierów Wartościowych i Rynku (a European Securities and Markets Authority).

            Parlament Europejski ma nadzieję, że tekst propozycji zostanie przegłosowany w pierwszym czytaniu jeszcze w tym miesiącu na sesji plenarnej bez dyskusji. Oczekuje się, ze nowe struktury zaczną działać 1 stycznia 2011 r.
Flaga Unii EuropejskiejPrawo Unii Europejskiej, dostęp do informacji publicznej: Komitet Europejskich Regulatorów Papierów Wartościowych opublikował wyniki konsultacji rozwoju paneuropejskiego dostępu do informacji upublicznionych,  przez spółki notowane na giełdzie. Wyniki dostępne są tutaj.

Flaga Unii EuropejskiejPrawo Unii Europejskiej, Prawo Spółek: Ład Korporacyjny w instytucjach finansowych- ecoDA odpowiedziało Komisji Europejskiej na wezwanie zawarte w zielonej księdze (zebranym koncepcjom dla wybranych zagadnień, dla wybranej rzeczy odbiorców).

            W tym roku Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę zatytułowaną ład korporacyjny i system wynagrodzeń w instytucjach finansowych. (Corporate governance in financial institutions and remuneration Policies) dostępny tutaj. Na kilka dni przed datą zamknięcia terminu na odpowiedź Europejska Konfederacja Stowarzyszeń Dyrektorów European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa)   opublikowała swoją odpowiedź, dostępną tutaj (PDF). EcoDA zgadza się z niektórymi propozycjami Komisji Europejskiej (w tym, żeby dyrektorzy ważnych i dużych instytucji finansowych zawsze brali pod uwagę możliwie interesy możliwie szerokich grup akcjonariuszy), ale i nie zgodzili się z  pewnymi propozycjami:

            „Podczas gdy towarzyszący dokument [Zielona Księga] (PDF) wyrażaja wypracowane oceny działalności „aktorów” ładu korporacyjnego (corporate actors), to [Zielona] Księga powinna być bardziej zrównoważona w opisywaniu roli jaką odgrywają menadżerowie chroniący spółkę przed wpadnięciem w kryzys. Na odwrót Księga znacznie umniejsza czynnik makroekonomiczny i w niewystarczający sposób opisuje działanie innych „aktorów” ładu korporacyjnego, jak wykonawców, nadzorców rad nadzorczych i akcjonariuszy. Wielu inwestorów nie chce inwestować swoich dodatkowych środków oraz czasu, aby dodatkowo jeszcze wzmocnić nadzór.”

 

Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska, Prawo Unii Europejskiej: Komisja Europejska opublikowała propozycję zmian do Dyrektywę w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, celem której jest dostarczenie Państwom Członkowskim dodatkowych uprawnień nadzorczych. Po dalsze informacje patrz FAQs/ Tekst propozycji/ Przewidywany wpływ (pełny tekst) (PDF)/ streszczenie (PDF).

Flaga Unii EuropejskiejPrawo handlowe, Prawo spółek: ONZ przygotowała projekt Prawa Korporacyjnego.
W 2009 specjalni przedstawiciele przy sekretarzu generalnym do spraw przedsiębiorczości i praw człowieka (Special Representative of the UN Secretary-General on Business and Human Rights ) ogłosili rozpoczęcie programu prawa korporacyjnego (Corporate Law ). Celem programu jest opracowanie prawa spółek i prawa papierów wartościowych w ponad 40 systemach prawnych w celu ustalenia stopnia w jaki chronią prawa człowieka. Zakres zainteresowania był szeroki i dotyczył założenia spółki, obowiązków menadżerów i innych dyrektorów, raportów dla akcjonariuszy i ich obowiązków. W badaniu gromadzono również informacje dodatkowe na temat otoczenia biznesowego.

Streszczenie rezultatów badania dostępne jest tutaj (pdf). Dodatkowe informacje dotyczące pełnych wyników badań dla systemów prawnych (Wielkiej Brytanii, Francji,  Południowej Afryki, Indii i Japonii) dostępne są tutaj.

ETS Unia Europejska, Prawo Unii Europejskiej, dostęp do inforamcji Publicznej, postępowanie przez Komisją Europejską: Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosił swój kontrowersyjny wyrok w sprawie C-139/07 Komisja Europejska v Technische Glaswerke Ilmenau GmbH. Trybunał ogłosił, że Instytucje unijne według Rozporządzenia 1049/2001 mogą odmówić publicznego dostępu do dokumentów dotyczących pomocy publicznej ponieważ, domniemanie istnienia wyjawienia takich dokumentów może osłabiać procedury śledcze.  Niespodziewanie Trybunał orzekł, że takie generalne domniemanie może powstać z faktu, że takie  specyficzne procedury mające zastosowanie do nadzoru pomocy państwowej, pozwalają jedynie do bardzo ograniczonego dostępu do dokumentów przyznających przez państwa członkowskich pomocy.

Pełny tekst dostępny jest tutaj.

Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska, Prawo Unii Europejskiej, Spółka Europejska: Komisja Europejska opublikowała syntezę z komentarzy nadesłanych w związku z ogłoszeniem konsultacji w sprawie działania I wpływu  statutu Spółki Europejskiej (Societas Europaea albo SE) , patrz tutaj (PDF)  . Synteza zawiera interesujące informację na temat problemów wyliczonych przez respondentów na temat działania SE.

Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska, Prawo Unii Europejskiej, postępowanie upadłośiowe: Organizacja INSOL EUROPE  opublikowała raport zatytułowany Harmonizacja Prawa Upadłościowego na poziome Prawa Unii Europejskiej: (Harmonisation of Insolvency Law at EU Law Level) dostępny tutaj (PDF).  Raport zaznacza różnicę pomiędzy krajowymi porządkami prawa upadłościowego, które stwarzają problemy spółką działające na międzynarodowym rynku albo o strukturze właścicielskiej mieszczące się na terenie Unii i wskazuje miejsca w których harmonizacja byłaby pożądana. Raport ponadto zwraca uwagę na dodatkowe obszary, na których harmonizacja prawa upadłościowego może rozwiązać dalsze problemy związane z harmonizacją prawa spółek.

Raport zawiera wyniki badań nad prawem upadłościowym Wielkiej Brytanii, Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Szwecji. Uwagi zostały poczynione także w stosunku do prawa Belgijskiego i Holenderskiego.

ETS                       Unia Europejska, Prawo Unii Europejskiej, Swoboda przepływu Kapitału, Złota Akcja: W styczniu 2008 r. Komisja Europejska pozwała Portugalię przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości ponieważ podejrzewa, że specjalne prawa przyznane państwu poprzez złotą akcję w Portugal Telecom (dalej PT) zniechęcają inwestorów z innych Państw Członkowskich, co narusza Traktat. 

Pełny tekst dostępny jest tutaj.

Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska, Prawo Unii Europejskiej, Swoboda przedsiębiorczości: Komisja Europejska opublikowała Plan zapewnienia sprawiedliwości, wolności i ochrony dla obywateli (plan to deliver justice, freedom and security to citizens) na najbliższe cztery lata.

            

Pełny tekst dostępny jest tutaj.

Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska, Prawo Unii Europejskiej:
Komisja Europejska ogłosiła, że rozpoczęła postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości przeciwko Belgii, Cyprowi, Grecji, Hiszpanii, Francji i Luksemburgu, Holandii i Szwecji. Postępowanie dotyczy opóźnień w opublikowaniu Dyrektywy dotyczącej prawa akcjonariuszy (Shareholder Rights Directive) (2007/36/EC). W informacji prasowej Komisja stwierdza:
Pełny tekst dostępny jest tutaj.

Flaga Unii EuropejskiejPrawo handlowe:  Warszawska Giełda Papierów Wartościowych.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych o uaktualnia zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Nowy kodeks został przyjęty dnia 19-05-2010 r., a zacznie obowiązywać od 01-07-2010 .r. Kodeks dostępny jest w formacie PDF na stronie giełdy.
 IOSCO, Prawo Handlowe, Przedsiębiorczość, Papiery Wartościowe: Międzynarodowa Organizacja Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commission) opublikowała zmienioną wersję „Celów i zasad regulacji dotyczących Papierów Wartościowych” Objectives and Principles of Securities Regulation, dostępna tutaj (PDF). Zostało dodanych osiem nowych zasad, kilka z nich dotyczyło audytu, którzy powinni być w pełni niezależni od spółki dla której opracowują audyt. Dodatkowe informacje dostępne są tutaj (PDF).

Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska, Prawo Unii Europejskiej:

Komisja Europejska otworzyła dzisiaj proces konsultacyjny dotyczący nowelizacji Dyrektywy w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (2003/6/WE). Dostępna tutaj (PDF). Komisja zwraca się z pytaniami:

Pełny tekst dostępny jest tutaj.

Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska, Prawo Unii Europejskiej, Swoboda przedsiębiorczości: Komisja Europejska opublikowała Plan zapewnienia sprawiedliwości, wolności i ochrony dla obywateli (plan to deliver justice, freedom and security to citizens) na najbliższe cztery lata.

            W punkcie 6 planu Komisja przewiduje pomoc przedsiębiorczości dla działalności międzynarodowej.

Pełny tekst dostępny jest tutaj.
  
Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska, Prawo Unii Europejskiej:

Komisja Europesjka opublikowała raport i dokument konsultacyjny dotyczący Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE. Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego komitetu ekonomiczno-spółecznego i komitetu regionów dostępne jest tutaj (PDF).
Prawo handlowe: OECD (ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU)

Organizacja OECD opublikowała „zakres uprawnień” dla przygotowywanej przez siebie nowelizacji „Wytycznych dla międzynarodowych korporacji” („Guidelines for Multinational Enterprises” dostępna jest tutaj (PDF), Dodatkowe informacje dostępne są tutaj. Została przygotowana również wersja w języku polskim.
Unia Europejska, Prawo Unii Europejskiej:
Komisja Europesjka opublikowała raport i dokument konsultacyjny dotyczący Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE. Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego komitetu ekonomiczno-spółecznego i komitetu regionów dostępne jest tutaj (PDF).

Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska Fundusze Unijne: Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 czerwca 2010 r. złożono 130,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 292,9 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 35 813 umów o dofinansowanie na kwotę 143,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 100,7 mld zł, co stanowi 38 proc. alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 32,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 23,9 mld zł.

Unia Europejska: Prawo Unii Europejskiej, Swoboda Przedsiębiorczości: Rzecznik Generalny Trstenjak opublikowała swoją opunie w sprawie Idryma  Typou (Prawo dotyczące przedsiębiorców) o sygn. C-81/09 w ostatnim tygodniu.  Sprawa dotyczy zagadnienia związanego z Prawem Unijnym i  odpowiedzialnością  akcjonaruszy spółek publicznych.
Flaga Unii EuropejskiejUnia Europejska, Prawo Unii Europejskiej:
Komisja Europesjka opublikowała raport i dokument konsultacyjny dotyczący Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE. Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego komitetu ekonomiczno-spółecznego i komitetu regionów dostępne jest tutaj (PDF).

Copyright  - New Style Studio